Algemene voorwaarden

Huisregels

  1. Laat uw hond goed uit voor de behandeling. De behandeling zal enige tijd in beslag nemen en het is dan vervelend als de hond zijn behoefte zolang moet ophouden.
  2. Zorg dat uw hond nooit met een volle maag op de trimtafel staat.
  3. Gelieve begin ik te trimmen als de hond zo droog mogelijk is, omdat sommige vachten moeilijk te behandelen zijn wanneer het nat is. Ik begrijp dat dit op een regenachtige dag lastig kan zijn.
  4. Overleg altijd eerst met de trimster wanneer u van plan bent uw hond voor de trimbeurt te wassen. Honden met een plukvacht zijn vaak namelijk kort na een wasbeurt niet te plukken.
  5. Indien uw hond medische problemen en/of een besmettelijke aandoening heeft (kennelhoest, ringworm etc.), meld dit dan van te voren zodat daar rekening mee kan worden gehouden.
  6. Overhandig uw hond altijd aangelijnd.
  7. U wordt vriendelijk verzocht om op tijd op uw afspraak te komen.
  8. Afspraken annuleren of wijzigen? Gaarne 24 uur van te voren melden.
  9. Ten slotte nog het verzoek uw hond vrij van vlooien te brengen.

 

 

Algemene Voorwaarden

Trimsalon Trim Salabim hanteert de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Algemene Belangenvereniging voor het HondentoiletteerBedrijf ABHB gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht dd. 19/11/93 onder nummer 3588.

1.Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

4. Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een vergoeding van 50% van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

7. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

8. Reclame
Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 24 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 48 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

9. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of digitaal met een betaalverzoek bij aflevering. Heeft u het niet breed dan is een betaling in maximaal 4 termijnen ook mogelijk.

10. Annulering
Indien de klant/opdrachtgever de gemaakte afspraak niet of niet tijdig annuleert dan is de volgende (betalings)regeling van toepassing:

– Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.
– Bij annulering tussen 12 en 24 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
– Bij annulering korter dan 12 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen.

11. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.